Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2022. január 1.

BEVEZETÉS

Hegyi Kitti e.v., mint a Herbalife Magyarország Kft. (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6., a továbbiakban: Herbalife) független tagja, adatkezelőként tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, akik a Herbalife termékek megvásárlása és az ahhoz kapcsolódó tanácsadás igénybevétele (a továbbiakban: szolgáltatás) céljából kapcsolatba kerülnek vele.

Hegyi Kitti e.v. adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: tájékoztató) tartalmát. Hegyi Kitti e.v. tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Hegyi Kitti e.v. adatkezeléseivel kapcsolatosan alkalmazott adatvédelmi szabály folyamatosan elérhető a következő honlapcímen: https://eddmagadcsinosravelem.hu/adatkezelesi-tajekoztato (a továbbiakban: Honlap).

Hegyi Kitti e.v., mint Herbalife tag - a jelen tájékoztatóban foglalt eltérésekkel - magára nézve kötelezőnek ismeri el a Herbalife Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat is.

A Herbalife Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el:
Adatvédelmi szabályzat | Herbalife Nutrition Magyarország

Hegyi Kitti e.v. a jelen tájékoztatóban ismerteti adatkezelési elveit, valamint bemutatja azokat a szabályokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Hegyi Kitti e.v. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Eker.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: GDPR).
MIRŐL SZÓL EZ A TÁJÉKOZTATÓ?

Ahhoz, hogy Ön igénybe vegye a szolgáltatásaimat vagy kapcsolatba lépjen velem, elkerülhetetlen, hogy bizonyos személyes adatait kezeljem.

Nagyon fontosnak tartom, hogy Ön biztonságban tudhassa nálam az adatait, ezért részletesen bemutatom ebben a tájékoztatóban, hogy mely személyes adataihoz hogyan jutok hozzá, azokat milyen jogalap alapján, milyen célból és meddig kezelem, valamint egyes esetekben kiknek és milyen okból továbbítom.

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és ha bármilyen kérdése merülne fel, írjon nekem az címre!

Felhívom a figyelmét, hogy a személyes adatainak kezelése ellen - amennyiben arra jogos érdek nyomán, vagy reklámozás céljából került sor - Ön bármikor jogosult tiltakozni!

Fontos, hogy Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogyan kezelem személyes adatait, ezért kérésére elküldöm Önnek a konkrét adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

ADATKEZELŐ ADATAI

Hegyi Kitti egyéni vállalkozó

Székhely és levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely, Éva utca 3. 1. emelet/2.
Nyilvántartási szám: 34048988
Adószám: 66336802126
E-mail:
Honlap: https://eddmagadcsinosravelem.hu
Telefon: +36-30/445-58-70

ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

Adatkezelő a Honlap üzemeltetésének és karbantartásának támogatásához kapcsolódóan adatfeldolgozóként bevonja az alábbi gazdálkodó szervezetet, amellyel adatfeldolgozási szerződés áll fenn.

Webhosticon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

Székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-949386
Adószám: 64818324-2-33 https://webhosticon.hu/
E-mail:
Honlap: https://webhosticon.hu/
Telefon: +36 30 445 5870

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEM BEMUTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TUDNIVALÓK

Az adatkezelés célja: Minden személyes adatot egy konkrét cél érdekében kezelek (ilyen lehet pl. egy Önnel kötött szerződés teljesítése, azaz termékértékesítéshez kapcsolódó adásvétel). Ezeket a célokat nem kapcsolom össze egymással.
Ha az Ön személyes adatait a korábban megadottól eltérő célra kívánom kezelni, akkor ennek részleteiről Önt előzetesen tájékoztatni fogom (szükség esetén kérve az Ön hozzájárulását).

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelési céltól függően más-más jogalapja lehet az egyes adatkezelésének, így arra sor kerülhet jogszabályi kötelezettség (pl. számlázás), vagy az Önnel kötött szerződés előkészítése és teljesítése, esetleg jogos érdekem érvényesítése (pl. jogviták rendezése) miatt, vagy akár az Ön hozzájárulása alapján is.
Az alább megjelölt, jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés az Ön hozzájárulásától (egyetértésétől) független: ebben az esetben kötelezően kezelnem kell a jogszabályban meghatározott személyes adatokat. Az alább megjelölt, szerződés előkészítésén és teljesítésén alapuló adatkezelés esetében az adott szerződés megkötésének előfeltétele az, hogy Ön megadja részemre a személyes adatait. Ez esetben a személyes adatok megadása nem kötelező ugyan, de annak elmaradása esetén nem jön létre a szerződés, így Ön nem tud tanácsadásra jelentkezni, a szolgáltatást igénybe venni.
Az alább megjelölt, jogos érdeken alapuló adatkezelésnél az adatkezelésre az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából kerülhet sor kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az adatkezelésben érintett gyermek. Ezen jogalap szerint történő adatkezelések azonban esetiek.

A kezelt személyes adatok köre: személyes adatnak nevezzük az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információt.
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Személyes adatnak számítanak pl. a következők is: e-mail cím, felhasználónév, szerződésszám, IP-cím stb. A személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: személyes adatait csak a lehető legszükségesebb ideig tárolom és kezelem (pl. az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy az adott jogszabályban meghatározott idő elteltéig). Ha ez az időtartam eltelt, a személyes adatait véglegesen törlöm, a papíron tárolt adatait pedig megsemmisítem.

Az adatok továbbítása: az Ön egyes személyes adatait bizonyos esetekben úgynevezett adatfeldolgozóknak (esetenként más adatkezelőknek) továbbítom. Erre az adattovábbításra rendszerint az Önnel kötött szerződés teljesítése, vagy az adatkezelő jogos érdeke miatt kerülhet sor.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

 • kapcsolatfelvétel során történő adatkezelések (jelentkező adminisztrálása a termékek megvásárlásához, tanácsadáshoz);
 • testösszetétel-mérés;
 • tanácsadás nyújtása;
 • honlap szerver naplózás és süti kezelés (pl. Google Analitycs).
EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK

Az alábbiakban az egyes adatkezelési célokat külön-külön részletezem. Természetesen az Ön személyes adatait csak akkor kezelem, ha valamelyik alább felsorolt adatkezelési cél megvalósul és az adatkezelésre megfelelő jogalapom van.

1. HONLAPON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ONLINE TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS
(TERMÉKCSOMAGOK: START REGGELI PROGRAM; IDEÁLIS REGGELI PROGRAM; KITTI REGGELI PROGRAMJA; ELFOGLALT NŐK PROGRAMJA; KITTI FITT PROGRAMJA; CR7 DRIVE)

Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, elérhetősége (telefonszám, email cím), szállítási és számlázási adatai (irányítószám, település, közterület neve, házszám, egyéb közlendő a címhez), megjegyzés rovat (kitöltése nem kötelező), melynek kitöltése során a Megrendelő további személyes adatokat adhat meg.

Adatkezelés célja: Online termékértékesítésre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése és teljesítése, a Megrendelő, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás (megrendelés visszaigazolása).

Adatkezelés jogalapja: Online termékértékesítésre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése és teljesítése, a Megrendelő, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás (megrendelés visszaigazolása).
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, szállítási címe (irányítószám, település, közterület neve, házszám, egyéb közlendő a címhez), a Megrendelő telefonszáma, email címe.

Adatkezelés célja: a megrendelt termék(ek) kiszállításához szükséges adatok továbbítása a Herbalife Magyarország Kft.-hez, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Megrendelő) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Megrendelő) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, számlázási címe (irányítószám, település, közterület neve, házszám, egyéb közlendő a címhez), a Megrendelő email címe

Adatkezelés célja: Elektronikus számlakiállítás, számviteli kötelezettség teljesítése, a kiállított elektronikus számla elküldése a Megrendelő részére.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Megrendelő) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Megrendelő) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont,
valamint
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) alapján.

Az adatkezelés időtartama: Online termékértékesítésre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése esetén az Adatkezelő az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-ban meghatározott elévülési ideig (5 év) kezeli.
A számlakiállítással kapcsolatos adatok megőrzési ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatok továbbítása: A megrendelt termék(ek) kiszállításához szükséges adatok továbbításra kerülnek a Herbalife Magyarország Kft.-hez (Herbalife Magyarország Kft.; székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6.; telefonszám: +36 1 299 7010 fax: +36 1 299 7011; e-mail: ).
A számlaadatok kötelező hatósági adatszolgáltatás keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé továbbításra kerülnek.

2. ÁLLAPOTFELMÉRŐ KÉRDŐÍV

Kezelt személyes adatok köre: E-mail cím, testtömeg, testmagasság, életkor, fiziológiai működésre vonatkozó adatok, viselkedésre vonatkozó adatok.

Adatkezelés célja: Az online megvásárolható termékek fogyasztásához/használatához kapcsolódó tanácsadás igényének felmérése, ehhez szükséges adatok bekérése.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, valamint GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 5 évig.

Az adatok továbbítása: Nem történik adattovábbítás.

3. TANÁCSADÁS (TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSSEL EGYÜTT VAGY TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS NÉLKÜL)

Kezelt személyes adatok köre: E-mail cím, telefonszám, testtömeg, testmagasság, életkor, fiziológiai működésre vonatkozó adatok, viselkedésre vonatkozó adatok, arcápolási szokásokkal kapcsolatos adatok.

Adatkezelés célja: Az online megvásárolható termékek fogyasztásához/használatához kapcsolódó tanácsadás.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, valamint GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont.

Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, számlázási címe (irányítószám, település, közterület neve, házszám, egyéb közlendő a címhez), a Megrendelő email címe.

Adatkezelés célja: Elektronikus számlakiállítás, számviteli kötelezettség teljesítése, a kiállított elektronikus számla elküldése a Megrendelő részére.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Megrendelő) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Megrendelő) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont,
valamint
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) alapján.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 5 évig.
A számlakiállítással kapcsolatos adatok megőrzési ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatok továbbítása: A számlaadatok kötelező hatósági adatszolgáltatás keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé továbbításra kerülnek, egyebekben adattovábbítás nem történik.

4. 21 NAPOS KIHÍVÁS

Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, elérhetősége (telefonszám, email cím), szállítási és számlázási adatai (irányítószám, település, közterület neve, házszám, egyéb közlendő a címhez), megjegyzés rovat (kitöltése nem kötelező), melynek kitöltése során a Megrendelő további személyes adatokat adhat meg.

Adatkezelés célja: Online termékértékesítésre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése és teljesítése, a Megrendelő, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás (megrendelés visszaigazolása).

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Megrendelő) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Megrendelő) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, szállítási címe (irányítószám, település, közterület neve, házszám, egyéb közlendő a címhez), a Megrendelő telefonszáma, e-mail címe.

Adatkezelés célja: A megrendelt termék(ek) kiszállításához szükséges adatok továbbítása a Herbalife Magyarország Kft.-hez, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Megrendelő) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Megrendelő) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Kezelt személyes adatok köre: E-mail cím, telefonszám, testtömeg, testmagasság, életkor, fiziológiai működésre vonatkozó adatok, viselkedésre vonatkozó adatok.

Adatkezelés célja: Az online megvásárolható termékek fogyasztásához kapcsolódó tanácsadás.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, valamint GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont.

Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, számlázási címe (irányítószám, település, közterület neve, házszám, egyéb közlendő a címhez), a Megrendelő email címe.

Adatkezelés célja: Elektronikus számlakiállítás, számviteli kötelezettség teljesítése, a kiállított elektronikus számla elküldése a Megrendelő részére.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Megrendelő) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Megrendelő) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont,
valamint
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) alapján.

Az adatkezelés időtartama: Online termékértékesítésre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése esetén az Adatkezelő az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-ban meghatározott elévülési ideig (5 év) kezeli.
Az online megvásárolható termékek fogyasztásához kapcsolódó tanácsadás esetén az adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 5 évig történik.
A számlakiállítással kapcsolatos adatok megőrzési ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatok továbbítása: A megrendelt termék(ek) kiszállításához szükséges adatok továbbításra kerülnek a Herbalife Magyarország Kft.-hez (Herbalife Magyarország Kft.; székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6.; telefonszám: +36 1 299 7010 fax: +36 1 299 7011; e-mail: ).
A számlaadatok kötelező hatósági adatszolgáltatás keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé továbbításra kerülnek, egyebekben adattovábbítás nem történik.

5. TESTÖSSZETÉTEL-MÉRÉS

Kezelt személyes adatok köre: Zsír-, izomtömeg, vízháztartás, alapanyagcsere, csont ásványi anyag tartalom.

Adatkezelés célja: Az online megvásárolható termékek fogyasztásához kapcsolódó tanácsadás.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, valamint GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont.

Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, számlázási címe (irányítószám, település, közterület neve, házszám, egyéb közlendő a címhez), a Megrendelő email címe.

Adatkezelés célja: Elektronikus számlakiállítás, számviteli kötelezettség teljesítése, a kiállított elektronikus számla elküldése a Megrendelő részére.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Megrendelő) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Megrendelő) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont,
valamint
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) alapján.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 5 évig.
A számlakiállítással kapcsolatos adatok megőrzési ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatok továbbítása: A számlaadatok kötelező hatósági adatszolgáltatás keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé továbbításra kerülnek, egyebekben adattovábbítás nem történik.

6. SZÉPSÉGÁPOLÁS

Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, a Megrendelő email címe és telefonszáma, Megrendelő életkora, Herbalife arcápolási termékek használatával kapcsolatos adatok, arcbőr típusára vonatkozó adatok (kitöltése nem kötelező), arcápolási termékek használatára vonatkozó adatok, megjegyzés rovat (kitöltése nem kötelező), melynek kitöltése során a Megrendelő további személyes adatokat adhat meg.

Adatkezelés célja: A Herbalife SKIN bőrápolási termékcsaláddal kapcsolatos információ kérése és jelentkezés ingyenes kipróbálási lehetőségre a https://eddmagadcsinosravelem.hu oldalon.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, valamint GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 5 évig történik.

Az adatok továbbítása: Nem történik adattovábbítás.

7. JELENTKEZÉS A HERBALIFE-CSAPATBA

Kezelt személyes adatok köre: Jelentkező neve, elérhetősége (email cím, facebook, instagram felhasználónév), lakóhely (ország, település), korcsoport (nem kötelező), megjegyzés rovat, melynek kitöltése során a megrendelő további személyes adatokat adhat meg.

Adatkezelés célja: Jelentkezés a https://eddmagadcsinosravelem.hu oldalon a Herbalife csapatba.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Kezelt személyes adatok köre: Kérelmező neve, lakcíme (irányítószám, település, közterület, házszám), mobil telefonszám, születési dátum, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám.

Adatkezelés célja: Herbalife Nutrition tagságra vonatkozó kérelem eljuttatása a Herbalife Magyarország Kft.-nek.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 2 évig történik.

Az adatok továbbítása: Nem történik adattovábbítás.

8. TERMÉSZETES SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNERREL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Kezelt személyes adatok köre: Név; levelezési cím; e-mail cím; telefonszám.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás az Adatkezelő és a vele szerződő természetes személy partnere között, a fennálló szerződéses jogviszony szerződésszerű teljesítése érdekében.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok kezelése azok módosításáig vagy a szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 évig történik.

Az adatok továbbítása: Nem történik adattovábbítás.

9. NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNERREL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Kezelt személyes adatok köre: Név; beosztás; levelezési cím; e-mail cím; telefonszám.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás az Adatkezelő és a vele szerződő nem természetes személy partnere között, a fennálló szerződéses jogviszony szerződésszerű teljesítése érdekében.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok kezelése azok módosításáig vagy a szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 évig történik.

Az adatok továbbítása: Nem történik adattovábbítás.

10. HONLAP ADATKEZELÉSEK
10.1. A HTTPS://EDDMAGADCSINOSRAVELEM.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

Adatkezelés célja: A https://eddmagadcsinosravelem.hu honlap meglátogatásakor a szerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása. Elektronikus szolgáltatás nyújtása, távollévők között létrejött szerződés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Kezelt személyes adatok köre: Számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a honlap felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében.

Az adatkezelés időtartama: Honlap látogató esetében egy hónap.

Az adatok továbbítása: A tárhelyszolgáltató: Webhosticon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. (székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-949386; adószám: 64818324-2-33) adatfeldolgozó

10.2. A HTTPS://EDDMAGADCSINOSRAVELEM.COM COOKIE KEZELÉSE
11. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást. Tájékoztatom, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetnek engem, mint adatkezelőt. A hivatalos szervek részére – amennyiben a bíróság, hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az alábbiakban bemutatom, hogy Önnek milyen jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

a) Hozzájárulás visszavonása

Ha a konkrét adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik (lásd a fenti táblázatokat), akkor Önnek bármikor jogában áll ezt a hozzájárulását ingyenesen, feltételek nélkül visszavonni. Ez esetben törölni fogom minden olyan személyes adatát, amelyet az adott adatkezelési célból kezelem.

Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésem jogszerűségét!

Továbbá bizonyos esetekben fennállhat olyan körülmény, amely alapján a hozzájárulás visszavonása esetén is jogszerűen kezelhetem személyes adatait – ilyen esetben erről Önt részletesen tájékoztatni fogom.

b) Hozzáférés a személyes adataihoz

Ön jogosult bármikor tájékoztatást kérni az általam kezelt személyes adatairól. Kérésére elektronikus úton (vagy erre irányuló külön kérés esetén papíralapon) másolatot küldök Önnek az Önt érintő adatkezelési tevékenységemről, továbbá tájékoztatom az ezzel kapcsolatos jogairól is.

A fent említett adatszolgáltatást évente 1 alkalommal ingyenesen biztosítom, ezen felül alkalmanként a felmerülő adminisztratív költségek ellentételezésére 5.000,-Ft összegű díjat számítok fel.

c) Helyesbítés

Ön bármikor jelezheti, ha elírást lát valamely általam kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azok kiegészítését, pontosítását, illetve új adatainak átvezetését nyilvántartásomban (például lakcímváltozás esetén).

d) Törlés

Ön bármikor kérheti, hogy töröljem egyes, vagy akár az összes nálam kezelt személyes adatát. Az adattörlésre akkor is sor kerül, ha Ön a fentiek szerint visszavonta a hozzájárulását, letelt az adatkezelés időtartama, netán a törlésről jogszabály rendelkezik, vagy esetleg a továbbiakban már nincs szükségem az adott személyes adat kezelésére.

Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogom.

e) Adatkezelés korlátozása

Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat csak tárolom, azokon semmilyen más műveletet nem végzek.

Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha:

 • Ön szerint a személyes adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisomban (ilyenkor az esetet kivizsgálom, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
 • Ön szerint jogellenesen kezelem az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljem azokat, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • számomra már nincs szükség a személyes adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljem, mert az Ön későbbi jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége lesz azokra; vagy
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgálom és a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokaim elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosult vagyok feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényem érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogom.

f) Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen

Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve.

Fontos azonban tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltem meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetem a személyes adatait. Ehhez azonban bizonyítanom kell, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségem van, vagy az a jogi igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogom.

g) Adathordozás

Ön arra is jogosult, hogy a nálam kezelt személyes adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérjen engem, hogy az adatokat én küldjem el Ön helyett.

Erre az adathordozásra azonban csak akkor van lehetősége, ha az Ön személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat automatizált módon kezeljem. Minden más esetben az adathordozásra Önnek nincs lehetősége.

Felhívom a figyelmét, hogy kérésére csak akkor tudom közvetlenül Ön helyett elküldeni a személyes adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható – erről Önt előzetesen tájékoztatni fogom.

h) Panaszhoz való jog

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésem során megsértettem a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

 • székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.)
 • e-mail cím:
 • honlap: http://www.naih.hu/

i) Bírósághoz fordulás joga

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésem során megsértettem az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

a) A kérelmek ügyintézése

Tájékoztatom arról, hogy a fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet. A GDPR szabályai értelmében adatvédelmi tisztviselőt nem szükséges alkalmaznom, ezért bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdését, kérését, illetve panaszát kérem, az címre juttassa el hozzám. (Természetesen a h) és az i) pontokban írt eljárásokat közvetlenül a NAIH-nál, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon kezdeményezheti.) Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszem késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

Felhívom a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosult vagyok Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzem az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

Felhívom továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve, ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadom az intézkedést.

b) Adatbiztonság

Az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megteszek. A https://eddmagadcsinosravelem.hu oldal tárhelyszolgáltatója a Webhosticon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

Székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-949386
Adószám: 64818324-2-33 https://webhosticon.hu/
E-mail:
Honlap: https://webhosticon.hu/
Telefon: +36 30 445 5870

A tárhelyszolgáltató az Adatkezelési tájékoztatójában és az Általános Szerződési Feltételeiben rögzített adatbiztonsági intézkedéseket teszi, amely dokumentumok az alábbi linkeken keresztül érhetők el:
https://webhosticon.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ https://webhosticon.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-es-szabalyok/

A fentiek mellett a felvett személyes adatok tárolása az Adatkezelő jelszóval védett saját informatikai eszközein is történik, amelyek a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) vannak ellátva. A papír alapú tárolás elkülönítetten zárható tárolóban történik.

c) Az Ön feleőssége

Az általam Önről kezelt személyes adatok pontossága és védelme érdekében kérem, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatai naprakészek legyenek az adatbázisomban:

 • mivel nem áll módomban ellenőrizni a megadott személyes adatok helyességét, illetve azt, hogy azokat az arra illetékes személy adta-e meg, ezért kérem, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait adja meg.
 • a más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalok felelősséget. használjon biztonságos technikai eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza az Ön személyes adataival (például ne léphessenek be az Ön fiókjába és így ne intézhessenek jogosulatlan kérelmeket felém).
 • ha bármilyen gyanús körülményt észlel, haladéktalanul jelezze felém.
 • ha változtak a részemre megadott személyes adatai, kérem, hogy ezt lehetőleg 3 napon belül jelezze felém.

d) A Tájékoztató módosítása

A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatom. A Tájékoztató mindenkor hatályos verziója folyamatosan elérhető a honlapomon.

A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (másnéven a GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.